Ochrana osobních údajů

ZÁSADY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Vypracované v souladu se zákonem NR SR č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)

PREAMBULE

Obchodní společnost KRÓL Shops s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 36274 / V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, jednající prostřednictvím: Dominika Božena Król, jednatel společnosti (kontaktní osoba) je společností, založenou podle práva Slovenské republiky.

Společnost KRÓL Shops s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje porovnání internetový portál na stránce www.dominashop.cz (dále v textu jako i "nákupní internetový portál"). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí blíže neurčená fyzická nebo právnická osoba (dále jako "Kupující") možnost prohlížení a výběru zboží na stránce nákupního portálu a současně za podmínek stanovených zveřejněnými Obchodními podmínkami (dále v textu jako "OP") má tato osoba v právním postavení kupujícího možnost ní vybrané zboží koupit a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, přičemž jejich cílem je zejména poskytnout spotřebiteli (kupujícímu) veškeré informace související s nákupem zboží přes nákupní portál www.dominashop.cz. OP jsou zveřejněny na webové stránce www.dominashop.cz

Obchodní společnost KRÓL Shops s.r.o., se sídlem Benadova 19, 040 22 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 36274 / V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, jednající prostřednictvím: Dominika Božena Król, jednatel společnosti (dále v textu jako "Prodávající") je ve smyslu ustanovení § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále v textu jako "Zákon" nebo "Zákon o ochraně osobních údajů") provozovatelem osobních údajů, které Kupující na portálu www.dominashop.cz zadal nebo poskytl při vzájemné komunikaci v souladu s požadavky prodávajícího a obecně závaznými právními předpisy.

Pokud se v těchto zásadách používá pojem "Dotyčná osoba", jde o vymezení osoby, na kterou se vztahují zásady ochrany osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů, přičemž touto osobou nemusí být jen Kupující, může jí být i návštěvník stránky www.dominashop.cz , jakož i osoba, která je dobrovolně registrována na stránce www.dominashop.cz

Prodávající je pro účely těchto zásad Provozovatelem ve smyslu ustanovení § 5 písm. l) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK 1.
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě následujících zásad:
a) Zásada zákonnosti a minimalizace
Osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány zákonným a transparentním způsobem, který zaručuje ochranu individuálních práv příslušných subjektů údajů, při respektování zásady přiměřenosti a nezbytného rozsahu zpracování.
b) Zásada omezení konkrétního účelu
Osobní údaje jsou sbírány pouze na specifikované, explicitní a legitimní účely, a nelze je zpracovat způsobem, který není shodný s takovými účely.
c) Zásada správnosti a aktualizace
Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby jsou předmětem aktualizace. Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k bezodkladné odstranění nebo napravení nepřesností nebo chyb.
d) Zásada minimalizace doby uchovávání údajů
Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění účelu jejich zpracování. Provozovatel okamžitě vymaže osobní údaje, které již nejsou potřebné v souvislosti s účelem, na který byly sbírány nebo v případě zrušení souhlasu a neexistence žádného jiného oprávněného důvodu zpracování údajů.
e) Zásada bezpečnosti údajů
Osobní údaje jsou zpracovány bezpečným způsobem. V závislosti na rizika jsou přijímány vhodná technická a organizační opatření, aby se zabránilo neoprávněnému zpracování nebo změně údajů stejně jako ztrátě nebo zničení nebo neoprávněnému sdělení či zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných. Provozovatel zajišťuje neustálou neporušenost, dostupnost, důvěrnost a pravost osobních údajů. 
f) Zásada odpovědnosti
V případě všech činností zpracování osobních údajů je definována odpovědnost za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů a provozovatel tento soulad se zásadami zpracování osobních údajů na požádání doložit.

ČLÁNEK 2.
IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Prodávající je provozovatelem informačního systému osobních údajů podle ustanovení § 5 písm. l) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

2. Identifikační údaje a zároveň kontaktní údaje Provozovatele jsou následující:
Obchodní jméno: Król Shops s.r.o.
Adresa: Benadova 19, 040 22 Košice
Registrace: zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 36274 / V
IČO: 47 902 388,
DIČ: 2024 133 837
jednající prostřednictvím: Dominika Božena Król, jednatel společnosti
e-mailová adresa kontaktní osoby provozovatele: info@mariasperky.cz
telefonický kontakt na provozovatele: 00421 948 606 283

ČLÁNEK 3.
OBLAST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Kupující poskytuje prodávajícímu a Prodávající jako provozovatel zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
a) Jméno a příjmení, za účelem identifikace kupujícího pro smluvní účely
b) Adresa kupujícího, která slouží pro účely doručování objednávky a fakturace (adresa pro doručování zboží)
c) E-mailová adresa, která slouží k potvrzení objednávky a na další komunikaci s Kupujícím o uzavření smlouvy a podmínkách dodání zboží,
d) Telefonní číslo kupujícího, které slouží na alternativní potvrzení objednávky a na další komunikaci s Kupujícím, například při vyřizování reklamací.

ČLÁNEK 4.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu www.dominashop.cz, kde je účelem identifikace kupujícího jako smluvního partnera pro plnění smlouvy realizované přes nákupní portál, správné doručování písemností a zboží, realizaci a zavedení předsmluvních vztahů, a právních vztahů, které vznikají v souvislosti s realizací obchodního případu (např. reklamační řízení, uplatnění nároků z kupní smlouvy, uplatnění nároků na vrácení zboží atd.) a plnění povinností stanovených zákonem a obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména podle zákona o DPH a dani z příjmů
b) Registrace Kupujícího dobrovolně
c) Registrace Kupujícího do soutěže
d) Registrace obchodního partnera do provizního systému dobrovolné bázi

ČLÁNEK 5.
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujících za účelem uzavření kupní smlouvy uvedených je ustanovení § 13.ods 1 písm. b) zákona č. 18/20018 o ochraně osobních údajů, přičemž smlouvou je ve smyslu uvedeného ustanovení smlouva o koupi zboží (kupní smlouva), přičemž na účel zpracování objednávky jsou uvedeny údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a realizaci obchodního případu. Uvedené osobní údaje se zpracovávají bez souhlasu dotčené osoby. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží a není možné vystavit ani doručit doklad o nákupu. Kupující poskytuje souhlas a Prodávající informuje kupujícího, že poskytnuté osobní údaje mohou být:
• poskytnuty třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění a kontroly smlouvy, plnění práv a povinností, doručování zboží,
• zpřístupněny příjemcům, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nákupní objednávky, na přípravě a realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého Kupujícím.

2. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúcich za účelom registrácie kupujúceho na dobrovoľnej báze je jeho súhlas v zmysle ustanovenia  § 13 ods 1 písm. a) zákona č. 18/20018 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom registráciou zákazníka sa automaticky v prípade kúpy tovaru zjednodušuje a zrýchľuje proces realizácie obchodného prípadu, nakoľko registrovaný zákazník nemusí vypĺňať údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy.
Registrácia zákazníka :
a) nie je podmienkou kúpy tovaru z e-shopu www.dominashop.sk
b) samotná registrácia nezaväzuje kupujúceho uskutočniť kúpu tovaru
c) registrácia nie je možná bez spracovania osobných údajov
a z uvedeného dôvodu kupujúci udeľuje pred registráciou súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledovnom znení:

Ako návštevník tejto stránky potvrdzujem, že som dosiahol vek 16 rokov a:

výslovne súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ stránky www.dominashop.sk spracoval moje osobné údaje v rozsahu, ktorý je uvedený v registračnom formulári za účelom, ktorý je uvedený a špecifikovaný v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

4. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúcich za účelom registrácie zákazníka do provízneho systému je ustanovenie § 13.ods 1 písm. b) zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov, nakoľko provízny systém predstavuje zmluvu o sprostredkovaní predaja, pričom na účel poskytovania provízií sú uvedené údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy a realizáciu obchodného prípadu za účelom získania provízie. Uvedené osobné údaje sa spracovávajú bez súhlasu dotknutej osoby.  Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať. 

5. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia registrácie do provízneho systému.

6. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúcich za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedených je ustanovenie § 13.ods 1 písm. b) zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov, pričom zmluvou je v zmysle citovaného ustanovenia zmluva o kúpe tovaru (kúpna zmluva), pričom na účel spracovania objednávky sú uvedené údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy a realizáciu obchodného prípadu. Uvedené osobné údaje sa spracovávajú bez súhlasu dotknutej osoby.  Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
• poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností, doručovaní tovaru,
• sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim.

7. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

8. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúcich za účelom účasti dotknutej osoby na súťaži, ktorú zverejňuje a organizuje Predávajúci prostredníctvom stránky www.dominashop.sk alebo sociálnych sietí, ako je napríklad Facebook je ustanovenie § 13.ods 1 písm. b) zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov, pričom výhra v súťaži predstavuje právne vynútiteľný zmluvný záväzok Predávajúceho a bez poskytnutia osobných údajov nebude možné odovzdať a doručiť prípadnú výhru účastníkovi súťaže a nebude možné  zabezpečiť práva výhercov súvislosti s uplatnením jeho spotrebiteľských práv. Uvedené osobné údaje sa spracovávajú bez súhlasu dotknutej osoby.  Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné doručiť tovar ako výhru v súťaži a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o tovare za účelom napríklad reklamačných práv.

ČLÁNOK 6.
SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM COOKIES


1. Predávajúci používa na stránke www.dominashop.sk  termíny "cookies"  a "cookie", ktoré predstavujú súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje Smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

2. Pod pojmom Cookies sa označujú malé textové súbory, ktoré sú vytvorené navštívenou webovou stránkou a ich základným cieľom je zlepšenie  a uľahčenie používania stránok www.dominashop.sk

3. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov prostredníctvom cookies je ustanovenie § 13.ods 1 písm. f) zákona č. 18/20018 o ochrane osobných údajov.

4. Predávajúci používa na stránke www.dominashop.sk dočasné a trvalé súbory cookies, ktoré sa dočasne ukladajú v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky spoločnosti.

5. Súbory Cookies sa vymažú, keď používateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby . Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) až do ich vymazania.

6. Predávajúci  používa súbory Cookies  výlučne na interné potreby, predovšetkým za účelom tvorby štatistík návštevnosti a spôsobu používania stránky www.dominashop.sk a slúžia na zlepšenie používania web stránky spoločnosti.

7. Súbory Cookies môžu ukladať informácie o tom, ako návštevníci stránky používajú funkciu zdieľania.

8. Webová stránka stránke www.dominashop.sk využíva služby Google Analytics, Google Tag Manager, Google Retargeting, Google Search Console a Facebook Pixel, ktorá používa súbory cookies. 

9. Súbory cookies ukladajú informácie najmä o:
a) Spôsobe používania webových stránok
b) Počte návštev na stránke

10. Používané typy súborov cookie sú nasledovné:
a) dočasné súbory cookie - sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas trvania relácie a po jej ukončení sa odstránia
b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

11. Ponuka prevažnej časti prehliadačov internetu obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, t.j. prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti, ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

12. Pri návšteve našej webovej stránky automaticky zhromažďujeme aj technické a štatistické údaje o využívaní internetového obchodu www.stellasperky.sk nastavením cookies. Ide o tieto údaje:
a) IP adresa
b) typ a verzia prehliadača
c) webová stránka, z ktorej ste nás navštívili
d) používaný operačný systém
e) dátum a čas vašich návštev na jednotlivých webových stránkach
f) informácie týkajúce sa spojenia vašej návštevy s vašim oslovením niektorým z marketingových komunikačných kanálov 
Tieto údaje sa používajú na zlepšovanie funkcionality internetového obchodu www.dominashop.sk a kvality služieb a sú vyhodnocované výlučne anonymne a využívané len ako štatistické údaje. 

13. Predávajúci  nepoužíva súbory Cookies na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi stránky www.dominashop.sk.

14. Cookies nastavené Predávajúcim  alebo webovými stránkami tretích subjektov je možné odmietnuť a zablokovať zmenou nastavenia prehliadača, prostredníctvom odkazov uvedených nižšie:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=sk
             https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=sk
Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies
Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/search?query=inernet explorer cookies
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
Opera http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html 
Android https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=sk&co=GENIE.Platform=Android
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies
                            https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

15. Predávajúci v pozícii prevádzkovateľa informuje Kupujúceho, ako aj návštevníka stránky www.dominashop.sk o ich používaní pred začatím spracovania osobných údajov.

ČLÁNOK 7.
INFORMAČNÉ SYSTÉMY PREVÁDZKOVATEĽA


1. Prevádzkovateľ prevádzkuje informačné systémy, v ktorých spracováva osobné údaje dotknutých osôb, a to nasledovné:
a) Informačný systém E-SHOP, v rámci ktorého sa uskutočňujú jednotlivé obchodné prípady na úrovni právneho vzťahu predávajúci-kupujúci,
b) Informačný systém Provízie, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu spracováva osobné údaje subjektov, ktorí sú zaradení do provízneho programu,
c) Informačný systém Súťaže, prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu spracováva osobné údaje subjektov, ktorí sa zúčastnia spotrebiteľskej súťaže 

ČLÁNOK 8.
SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ


1. Osobné údaje spracováva prevádzkovateľ v informačnom systéme, ktorý je chránený heslami a prístupovými kódmi za účelom ich ochrany pred zneužitím nepovolanými osobami.

2. Zobrazovacie jednotky informačného systému sú umiestnené tak, aby nebolo možné zobrazené údaje zneužiť odpozorovaním.

3. Dátové nosiče sú chránené šifrovaním, pričom prístupy k informačným systémom sú podmienené oprávnenou identifikáciou a autorizáciou oprávnených osôb.

4. Prevádzkovateľ vytvára bezpečné vytváranie záloh so zvolenou periodicitou.

5. Informačné systémy prevádzkovateľa sú chránené detekciou prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo z dátových nosičov.

6. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov okrem vyššie uvedených opatrení aj určením a písomným poučením osôb, ktoré sú oprávnené s informačnými systémami pracovať.

ČLÁNOK 9.
PRÁVA KUPUJÚCEHO VO VZŤAHU K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a to formou získania potvrdenia o tom, či sa jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,  spracúvajú v informačnom systéme prevádzkovateľa.

2. Dotknutá osoba má právo získať informáciu o:
a) Účele spracovania osobných údajov
b) Kategórii spracovania osobných údajov
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, 
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

3. Dotknutá osoba má právo:
a) požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
b) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 
c) žiadať informáciu o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
d) získať informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, pričom  v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

4. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

5. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

6. Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva prostredníctvom kontaktnej osoby a kontaktného e-mailu prevádzkovateľa, ktorý je uvedený v článku 2. týchto zásad.

7. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

8. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

9. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 8, ak: 
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2, 
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. 

10. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. 

11. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si svoje právo na opravu alebo výmaz osobných údajov odoslaním požiadavky vo forme e-mailu na kontaktnú osobu prevádzkovateľa, ktorý je uvedený v článku 2. týchto zásad. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po spracovaní požiadavky potvrdí dotknutej osobe spôsob vysporiadania sa s požiadavkou dotknutej osoby.

12. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

13. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 12, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. 

14. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 12, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 

ČLÁNOK 10.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov.

2. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto zásad používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. 

3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje iným subjektom či krajinám, okrem sprostredkovateľa, ktorý je správcom internetového obchodu (spoločnosť Ecommerce Service Company s.r.o. - krol.shop) 

4. Prevádzkovateľ môže znenie týchto Zásad meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať zákazníkov o zmene Podmienok používania na stránke www.dominashop.sk prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Zásad mohli tretie osoby bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. 

5. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 26.05.2021